VC ZWIJNAARDE FAMILIALE CLUB MET PROFESSIONELE STRUCTUUR... EN NIET ANDERSOM!
 

 

U bent nu hier: Home - JEUGD - JEUGDBELEID
VC Zwijnaarde
 

JEUGDBELEID


JEUGDOPLEIDING

Vanuit verschillende hoeken vernemen we dat heel wat mensen die betrokken zijn bij de sportieve werking en uitbouw van onze club al geruime tijd nood hadden aan een leidraad om onze jonge voetballers op te leiden. Waar willen we naar toe op sportief vlak, hoe en wanneer willen we dit bereiken en op welke manier zullen we er op toe zien dat elke trainer dit doet in de voetbalvisie die VC Zwijnaarde voor ogen heeft?

 

Als betrokken verantwoordelijken wilden we dit signaal zeker niet negeren en begrepen we maar al te goed de vraag. Enige houvast onder de vorm van duidelijke instructies, eenzelfde voetbaltaal en gelijke voetbaloefeningen doorheen alle categorieën, evaluaties en overleg op geregelde tijdstippen zijn maar een paar voorbeelden om de jeugdopleiding op VC Zwijnaarde naar een hoger niveau te tillen.

 

De inschrijving voor een doorlichting van FootPASS (2011) was evenwel het ultieme duwtje in de rug dat we nodig hadden om grondig werk te gaan maken van de voetbalopleiding op onze club, die in sneltreinvaart in ontwikkeling is. Het is per slot van rekening ook het primaire doel van ons bestaan: kinderen leren voetballen op een leuke (=FUN) maar ook kwalitatief hoogstaande manier (=FORMATION) zonder ze tot “championitis” te dwingen.

 

Onze jeugdtrainers kwijten zicht uitstekend van hun taak, maar dit werkstuk moet er toe bijdragen dat we op een meer gestructureerde manier het sportieve aspect van onze vereniging gaan leiden, begeleiden maar vooral evalueren en opvolgen.

 

We zijn dan ook begonnen met de opmaak van een jeugdopleidingsplan. Wat ons betreft is dit slechts een aanzet, want als verantwoordelijken beweren wij zeker niet dat we de wijsheid in pacht hebben. Voetbal is geen exacte wetenschap en we werken nog steeds met kinderen! Waarmee we willen zeggen dat het zeker voor verbetering en aanpassing vatbaar is. We willen vragen aan onze trainers om het grondig na te lezen en om het zo snel als mogelijk te gebruiken/integreren. Tot het einde van dit seizoen zullen we het op regelmatige basis trachten te evalueren. Dit kan zijn tijdens de meer formele momenten, zoals een trainersvergadering, maar dit mag uiteraard ook op een informeel moment. Het is natuurlijk onze taak om te zien of eventuele verbetervoorstellen passen in het totaalplaatje.

U kan HIER ons jeugdopleidingsplan downloaden!

 


JEUGDBELEIDSPLAN

Voetbalclub Zwijnaarde is onder te verdelen in seniorenvoetbal en jeugdvoetbal. Voor het jeugdvoetbal hebben wij een bijzonder jeugdbeleidsplan uitgewerkt die er moet toe bijdragen dat onze club op termijn een vooraanstaande rol speelt in de regio betreft jeugdopleiding (JO). Hierbij wordt allereerst aandacht besteed aan de missie (doelstellingen) en onze visie (realisatie) van het jeugdvoetbal bij VC Zwijnaarde. Naast voetbaltechnische aspecten wordt ook aandacht besteed aan de organisatiestructuur, taakstelling en verantwoordelijkheden.

 

De belangrijkste motivatie om een jeugdbeleidsplan op te stellen is het ontbreken van eenduidige afspraken. In dit plan is dan ook een aanzet gegeven om in deze leemte te voorzien. Het is geschreven voor zowel het bestuur, de sectie jeugdbeleid, de jeugdleden als de ouders en dient als een leidraad waarlangs het jeugdgebeuren zich zal bewegen.

 

Bij het samenstellen van het jeugdbeleidsplan, dat is opgenomen in het algemeen beleidsplan, is zoveel mogelijk overleg gepleegd met alle betrokken partijen. Veel onduidelijkheden worden dan ook weg genomen, maar dit neemt niet weg dat er best aspecten kunnen zijn die over het hoofd zijn gezien of momenteel nog niet actueel zijn. Het is dan ook de bedoeling dat dit plan jaarlijks wordt geactualiseerd.

 

U kan HIER het (jeugd)beleidsplan downloaden!

 


JEUGDBROCHURE

Met de uitgave van een jeugdbrochure wil VC Zwijnaarde iedereen laten kennismaken met de werking van de club en in het bijzonder met de jeugdafdeling.

 

Bij aanvang van het seizoen 2006-2007, onderging de club een complete wijziging op gebied van structuur en beleid. Het nieuwe bestuur stelde een beleidsnota op waarbij zowel het financiële als het sportieve beleid werden bepaald. De basis voor dit alles is een stevige en duidelijke structuur met concrete doelstellingen en visie, samen met een open communicatie naar alle gelederen van onze club!

 

In deze structuur staat ook de jeugdafdeling centraal. Daar waar de jeugd zichzelf vroeger terugbetaalde aan de kleine clubs, die beloftevolle jonge spelertjes voor fraaie bedragen konden verkopen en verhuren aan grote clubs, kunnen de topclubs het jonge talent nu gratis en voor niks weghalen. Het kan niet anders of dit moet grote gevolgen hebben voor de jeugdwerking. Velen stellen zich dan ook de vraag of de jeugdopleiding nu helemaal op de helling komt te staan, of de jeugd zichzelf moet betalen ondanks het gegeven dat vele vrijwilligers een gratis handje toesteken. Met het afschaffen van het transfersysteem werd een einde gemaakt aan heel wat ellende in het jeugdvoetbal. Dat heeft ook zijn prijs, spelers zijn nu vrij en deze vrijheid zal gekoppeld worden aan het financieel budget voor de jeugdopleiding. Toch zijn daarmee nog niet alle moeilijkheden en zwakke punten opgelost. In veel clubs zijn nog trainers aan het werk die hiervoor absoluut niet gekwalificeerd zijn, bepalen sponsors wie speelt en wie op de bank zit, is de infrastructuur allesbehalve, worden de ouders nauwelijks of niet betrokken of ingelicht bij het gevoerde beleid, is er geen sprake van een opleidingsprogramma of medische begeleiding. Voor de vele ouders waren de zaterdagen rond het voetbalterrein een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, een afwisseling voor de dagelijkse sleur en de klassieke zaterdagse inkopen. Nog steeds zijn ouders op zoek naar antwoorden op hun vragen, krijgen ze ook verschillende antwoorden bij evenveel personen, en is in de praktijk niets merkbaar terug te vinden. Hopelijk kunnen we met deze brochure alvast wat tegemoet komen aan al die vragen...

 

 

U kan HIER de jeugdbrochure voor het seizoen 2017-2018 downloaden!

 


PANATHLON VERKLARING

 

10 jaar Panathlonverklaring rond ethiek in de sport

 

Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven en waardig behandeld te worden. Dat zegt de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport. Het is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport dat ook door de jeugdwerking van VC Zwijnaarde wordt onderschreven. Want voetbal is meer dan voetbal.

 

De Panathlonverklaring bestaat dit jaar 10 jaar. De verklaring, initieel gericht op jeugdsport, is actueler dan ooit. De Panathlonverklaring is een bron van inspiratie voor de jeugdwerking van VC Zwijnaarde.

 

We verklaren dat :

 

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven;

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen;

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen;

4. We de steun van sponsors en de media verwelkomen, maar ook dat we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’. Alle kinderen hebben het recht...

 

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

 

U kan HIER meer informatie verkrijgen betreft de Panthlon Verklaring.

 

VC Zwijnaarde is 1 van de vele clubs die de Panathlon Verklaring ondertekende.

U kan HIER de lijst bekijken van alle clubs.

 


AUDIT DOUBLE PASS

Tijdens het seizoen 2014-2015 onderging onze club voor een tweede maal een audit betreft onze jeugdwerking! De audit werd opnieuw zoals in 2011 uitgevoerd door het onafhankelijk audit bureau FootPASS, dat tevens nauw samenwerkt met de KBVB / VFV en de referentie is op dit gebied.

 

Dit seizoen ondergaat onze club een nieuwe audit (Double Pass) tijdens de maand oktober, waarbij we opnieuw hopen een stap vooruit te kunnen zetten en aan de slag kunnen met de bemerkingen!

 

Met welke motivatie neemt VC Zwijnaarde deel aan de audit...?

 

1. Onze club wil voluit de kaart van de jeugd trekken.
2. Onze club wil een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aanbieden voor jongens en meisjes.
3. Onze club heeft de ambitie om zich te profileren om een vooraanstaande club in de regio te worden inzake jeugdopleiding.
4. Onze club wil aan het Stadbestuur duidelijk maken dat het streeft naar een kwaliteitsvol aanbod inzake sportbeoefening in Zwijnaarde.
5. Onze club wil genieten van VFV-werkingsubsidies.

 

Welk engagement gaat onze club aan na de audit...?

 

VC Zwijnaarde engageert zich (oa dmw korte en lange termijndoelstellingen) om de komende drie seizoenen volop aan de slag te gaan met de actiepunten die door Double PASS zullen worden geformuleerd, om zodoende onze jeugdopleiding (én dus de opleiding van uw zoon of dochter) duidelijk te verbeteren!